Pravidlá súťaží

Pravidlá súťaží organizovaných spoločnosťou BlueTouch, s.r.o.

 •  Organizátorom súťaže je spoločnosť BlueTouch, s.r.o., so sídlom Zelený pruh 1974/109, 140 00 Praha 4, IČO: 094 37 223, DIČ: CZ094 37 223, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 335746 (ďalej len "organizátor").
 • Súťaž sa koná v období určenom pre každú súťaž.
 • Účastníkom súťaže sa stáva každý účastník, ktorý akceptuje pravidlá súťaže, splní tieto podmienky a zašle odpoveď na súťažnú otázku prostredníctvom komentára na Facebooku.
 • Zo všetkých odpovedí, ktoré účastníci v príslušnom období pošlú ako komentáre, organizátor vyžrebuje výhercu. Počet výhercov bude vždy určený vo vyhlásení príslušnej súťaže. Každý výherca bude o svojej výhre informovaný na stránke BT na Facebooku.
 • Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže odpovede, ktoré nezodpovedajú téme a rozsahu súťažných otázok.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž skrátiť, pozastaviť alebo zrušiť, prípadne zmeniť pravidlá súťaže.
 • Výhry budú výhercom zaslané do 3 týždňov od vyhlásenia výsledkov súťaže za predpokladu, že výherca v tejto lehote poskytne kontaktné údaje na zaslanie výhry. V opačnom prípade výhra prepadá.
 • Účasť v súťaži a výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou a výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ako alternatívu. Účastníci súťaže sa do súťaže zapájajú s tým, že nemôžu požadovať výhry v súhrnnej hodnote alebo v jednotlivých prípadoch v hodnote vyššej alebo prevyšujúcej hodnotu určenú organizátorom, ani nemôžu požadovať výhry v hotovosti namiesto výhier. Usporiadateľ nemá voči súťažiacim žiadne iné záväzky a súťažiaci nemajú nárok na žiadne iné plnenie zo strany Usporiadateľa, ako je uvedené v týchto pravidlách.
 • Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie alebo oneskorené doručenie súťažných e-mailov.
 • Usporiadateľ nezodpovedá za stratu alebo chybné doručenie výherných zásielok výhercom.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov alebo poskytnutia náhrady.
 • Z účasti v tejto súťaži sú vylúčené osoby mladšie ako 18 rokov.
 • Odoslaním komentára ako odpovede na súťažnú otázku dáva účastník súťaže organizátorovi výslovný súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, názov na Facebooku a prípadne adresa na doručovanie) vo svojej marketingovej databáze a v databázach všetkých spracovateľov tejto databázy na účely ponuky obchodu a služieb.
 • Organizátor súťaže týmto informuje každého účastníka, ktorý poskytol svoje osobné údaje na spracovanie v súťaži podľa predchádzajúceho odseku, o jeho právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), t. j. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že účastník má právo na prístup k nim a že v prípade porušenia zákona má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o nápravu, ako aj o ďalších právach vyplývajúcich z § 11 a 21 zákona. Súhlas so spracovaním údajov môže súťažiaci odvolať písomne zaslaním e-mailu na adresu organizátora.
 • Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom organizátora alebo osoba im blízka, výhra nebude odovzdaná.